วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 5 การสร้างฟอร์ม (Form)

บทที่ 5 การสร้างฟอร์ม (Form)


1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบฟอร์ม (Form) 


1.1 ความหมายของฟอรม (Form) 
      ฟอรม  (Form)  เปนเครื่องมือในการแสดงขอมูลและติดตอกับผูใชงานที่มีความสามารถใน
การทำงานกับข้อมูลในตารางแทนมุมมองแผ่นข้อมูล (Table Datasheet) 


1.2 ขอเสียของมุมมองแผ่นข้อมูล 
       - การเพิ่ม แกไข และลบขอมูลในมุมองแผนขอมูล ทําไดไมสะดวกและยังสรางความสับสน เมื่อเราต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนหลาย ๆ ระเบียน
      - ไมสามารถทํางานกับขอมูลบางชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เชน รูปภาพ เสียง  
      - การทำงานในมุมมองนี้เหมาะกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล แต่ไม่เหมาะกับผู้ใช้งาน
      - แอพพลิเคชั่นที่เราจะสรางขึ้น  เนื่องจากผูใชงานจะไมมีความรูเกี่ยวกับฐานขอมูล  ตาราง  
และฟิลด์


1.3 ประโยชน์ของฟอร์ม
      - สามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของฟอรมใหเหมาะสมกับจุดประสงคในการใชงานได
ทําใหการใชงานฟอรมทํางานกับขอมูลในฐานขอมูลทําไดดีกวามุมมองแผนขอมูล เชน  ถาไมตองการใหพนักงานทั่วไปเปดดูขอมูลเงินเดือนของพนักงานคนอื่น ๆ ได  ในฟอรมเราสามารถกํานดใหพนักงานคนนี้ดูได้เฉพาะข้อมูลเงินเดือนของตัวเองเท่านั้น 
      - จัดระเบียบในการแสดงผลฟลดตาง ๆ ไดตามความตองการของเราเอง  ซึ่งเราจะใหแสดง
ฟลดนี้ในตำแหน่งไหนบนฟอร์มก็ได้อย่างอิสระ เช่น ฟิลด์ชื่อลูกค้าควรจะอยู่บนฟิลด์ที่อยู่ลูกค้า 
      - สามารถเพิ่มความสนใจใหแกการแสดงสื่อขอมูลบางอยางได  เชน  การแสดงรูปภาพชนิด
สินคา 
      - เราสามารถควบคุมการทํางานกับขอมูลในฟอรมไดดวยแมโครหรือคําสั่ง  VBA  (Visual 
Basic  for  Applications)  เชน  ในฟอรมอาจจะมีคอนโทรลปุมคําสั่ง  ซึ่งถาเราคลิกเมาสแลวจะเรียกแมโครที่สั่งพิมพ์รายงานออกมา2. ประเภทของฟอร์ม แบ่งออกเป็น 6 ชนิด
 1. ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูล
 2. ฟอร์มแบบกำหนดเอง
 3. ฟอร์มแบบแผ่นตารางข้อมูล
 4. Main / Sub forms
 5. Pivot Table Forms
 6. Pivot Chart Forms
3. มุมมองของฟอร์ม
 1. มุมมองเค้าโครง (Layout View)
 2. มุมมองการออกแบบ (Design View)
 3. มุมมองฟอร์ม (Form View)  
4. การสร้างฟอร์มมี 3 วิธี คือ

วิธีที่ 1 การสร้างฟอร์มเดี่ยว
 1. เลือกตารางหรือแบบสอบถามที่ต้องการสร้างฟอร์ม
 2. คลิกเลือก สร้าง (Create)
 3. เลือกไอคอน Form
 4. บันทึกฟอร์ม 

การบันทึกฟอร์ม
วิธีที่ 2 การสร้างฟอร์มแยก
    1. คลิกที่แท็บ สร้าง (Create)
    2. คลิกเลือกตารางที่ต้องการสร้าง
    3. คลิกปุ่มฟอร์มแยก (Split Form)
    4. บันทึกตั้งชื่อฟอร์ม


วิธีที่ 3 การสร้างฟอร์มด้วยตัวช่วยสร้าง(Form Wizard)
  1. คลิกที่แท็บ สร้าง (Create)
  2. คลิกไอคอนคำสั่ง ฟอร์มเพิ่มเติม (More Form) เลือกตัวช่วยสร้างฟอร์ม (Form Wizard)
3.คลิกเลือกตาราง tbl_product
4. เลือกฟิลด์ทั้งหมด
5. ถัดไป (Next)
6. เลือกแบบคอลัมน์ (Columnar)
7. ถัดไป (Next)
 
8. เลือกรูปแบบ
9. ถัดไป (Next)

10. ตั้งชื่อฟอร์ม Frm_product
11. คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น (Finish)

ตัวอย่างฟอร์ม 

                    

แบบฝึกปฏิบัติ

คำชี้แจง  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการสร้างฟอร์มจากตาราง

1. ให้นักเรียนสร้างฟอร์มรับข้อมูลจากตาราง tbl_product โดยใช้วิธีการสร้างฟอร์มเดี่ยว 
    บันทึก ชื่อ frm_product1
2. ให้นักเรียนสร้างฟอร์มรับข้อมูลจากตาราง tbl_product โดยใช้วิธีการสร้างฟอร์มแยก 
    บันทึก ชื่อ frm_product2
3. ให้นักเรียนสร้างฟอร์มรับข้อมูลจากตาราง tbl_product โดยใช้วิธีการสร้างฟอร์มด้วยตัวช่วยสร้าง  
    บันทึก ชื่อ frm_product3


วิธีการส่งงาน
\\192.168.40.29 ส่งงานในโฟลเดอร์ ส่งงาน สร้างฟอร์ม

1 ความคิดเห็น: