วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 4 การสร้างแบบสอบถาม

คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษาเนื้่อหาเรื่อง การจัดการข้อมูลด้วยคิวรี
                2. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ Query

1. ศึกษาเนื้อหา
* การสร้างคิวรีโดยใช้ตัวช่วย
 1. คลิกที่เมนู สร้าง  (Create)
 2. เลือก ตัวช่วยสร้างแบบสอบถาม (Query Wizard)
 3. เลือก ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามอย่างง่าย (Simple Query Wizard)
 4. คลิก OK


5. เลือกตารางสินค้า และตารางประเภทสินค้า
6. ตาราง tbl_product  เลือกฟิลด์ product_ID และ product_name
ตาราง tbl_type  เลือกฟิลด์ type_name7. คลิกปุ่ม  Next ถัดไป
8. ตั้งชื่อคิวรี  qry_product_type
9. คลิกปุ่ม  Finish


ตัวอย่าง

                  

ฝึกปฏิบัติ 
ข้อที่ 1. ให้นักเรียนสร้างแบบสอบถามอย่างง่าย (การสร้างคิวรีโดยใช้ตัวช่วย)
 • เลือกตารางสินค้า และตารางประเภทสินค้า
 • ตาราง tbl_product  เลือกฟิลด์ product_ID และ product_name
 • ตาราง tbl_type  เลือกฟิลด์ type_name
 • บันทึกชื่อคิวรี  qry_product_type


2. ศึกษาเนื้อหา
** สร้างคิวรีในมุมมองออกแบบ Query Design
 1. คลิกที่เมนู สร้าง  (Create)
 2. เลือก มุมมองออกแบบ (Query Design)
 3. เลือกตารางตาราง tbl_product  tbl_product  ตาราง tbl_type 
 4. คลิก เพิ่ม (Add)


5. คลิกแล้วลาก ฟิลด์ product_ID , product_name , product_price จากตาราง tbl_product
เลือกฟิลด์ type_name จากตาราง tbl_type
6. คลิกปุ่ม เรียกใช้ (RUN)
ตัวอย่าง คิวรี

                    


**** การสร้างเงื่อนไขแบบมีพารามิเตอร์ 
           ข้อความที่จะกำหนดให้เป็น Parameter จะต้องพิมพ์ให้อยุ่ภายในเครื่องหมาย [] เท่านั้น และอักษรตัวแรกจะต้องไม่เว้นวรรคกับ [ ห้ามใช้เครื่องหมาย ! หรือ . ภายใน Parameter
 1. Design Query ที่ต้องการจะกำหนด Parameter
 2. คลิกเมาส์ในช่อง Criteria ของ Field ที่กำหนด Parameter
 3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการภายในเครื่องหมาย [ ] เช่น [ป้อนประเภทของหนังสือ] จากนั้นคลิกปุ่ม Run 
 1. โปรแกรมจะแสดง Input Box และมีข้อความที่ได้ตีพิมพ์ใน Parameter Query ขึ้นมาให้ ให้ทำกาป้อนเงื่อนไขที่ต้องการในช่องว่าง แล้วคลิกปุ่ม ok
 2. จากนั้น Query ก็ทำการแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ได้พิมพ์เข้าไปใน Parameter
หมายเหตุ     
              กรณีที่เราไม่สามารถจำชื่อเต็มที่จะใช้เป็นเงื่อนไขได้ เช่น ต้องการหาสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ของ คอมพิวเตอร์  แต่จำไม่ได้ว่าสะกดอย่างไร จึงอยากจะพิมพ์ ค* แต่ถ้าเป็น Parameter จะพิมพ์ไม่ได้ นอกจากใน Design Query จะต้องใส่ Like หน้า Parameter นั้นๆ เช่น Like [ป้อนประเภทของหนังสือ]

*** การบันทึกคิวรี
 1. คลิกที่ไอคอน บันทึก
 2. ตั้งชื่อให้กับคิวรี qry_product_type1
 3. คลิกปุ่ม ตกลง OK

เนื้อหาเพิ่มเติม

**** ตัวอย่างการกำหนดเงื่อนไขใน Query เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

แบบที่ 1 แสดงข้อมูลเฉพาะประเภท Seafood
แบบที่ 2 ให้แสดงรายชื่อสินค้าที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S
แบบที่ 3 ให้แสดงรายชื่อสินค้าที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S และอยู่ในประเทสินค้า Seafood
แบบที่ 4 แสดงรายชื่อสินค้าที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S หรือสินค้าประเภท Beverages
แบบที่ 5 แสดงประเภทสินค้า Seafood หรือ Beverages
แบบที่ 6 สร้างเงื่อนไขข้อมูลประเภทตัวเลขเครื่องหมายเปรียบเทียบที่สามารถใช้ได้
เครื่องหมาย
ความหมาย
มากกว่า
น้อยกว่า
>=
มากกว่าหรือเท่ากับ
<=
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
<> 
ไม่เท่ากับ


 Between 1 and 3 แสดงค่าตั้งแต่ 1 ถึง 3
In(1,2) แสดงค่า 1 หรือ 2
Not Seafood  แสดงค่าที่ไม่ใช่ Seafood2. ฝึกปฏิบัติ
  ข้อที่ 2. สร้างคิวรีในมุมมองออกแบบ Query Design
  • เลือกตาราง tbl_product  tbl_product  ตาราง tbl_type 
  • เลือก ฟิลด์ product_ID , product_name , product_price จากตาราง tbl_product 
  • เลือกฟิลด์ type_name จากตาราง tbl_type 
  • บันทึกชื่อคิวรี  qry_product_type1


  ** เมื่อทำแบบฝึกปฏิบัติข้อที่ 1 และ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนส่งงานทั้งโฟลเดอร์ ที่ \\192.168.40.29 ในโฟลเดอร์ ส่งงาน แบบสอบถาม

  *****************************

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น